KONTAKTY

tel: 0918 188 377
napíšte nám
tel: 0918 188 372

TOVAR V AKCII

naša cena 279,00 €
naša cena 263,00 €

TOP PRODUKTY


REKLAMAČNÝ PORIADOK
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK firmy Roland Schváb – Solid interiér

 

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu prevádzky, Nitrianska cesta 139 Nové Zámky, alebo ho na požiadanie navštívi pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. 

Zodpovednosť dodávateľa

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. U vecí už použitých nezodpovedá dodávateľ za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje odberateľ v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie Roland Schvab - Solid interier , Nitrianska cesta 139, Nové Zámky .Odberateľ nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení, prevádzkárne sa reklamácie uplatňuje v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.V prípade, že zákazník uplatňuje reklamáciu v svojom priestore a reklamácia bude zamietnutá, bude sa tento vyjazd spoplatňovať ako neopodstatnený, služby ako vynos, a preprava sedaích súprav sú spolpatnené podľa sadzobník platieb sluzby.

Záručná doba

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru odberateľom. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je dodávateľ povinný vydať odberateľovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia odberateľa vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. 

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť len pred zaplatením zálohy.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Bežné zmeny vzhľadu poťahového materiálu

Pri používaní čalúneného nábytku je normálne, že skôr či neskôr dôjde k zmene vzhľadu
poťahovej látky pôsobením rôznych faktorov. Na väčšine poťahových látok sa opotrebenie objaví
v dôsledku trenia. Pilling – vytváranie malých guľôčok, alebo fuzzing – vytváranie krátkych chĺpkov
môže nastať aj pri bežnom používaní. Pilling závisí od rôznych faktorov, napr. povaha látky, vzor tkania, štruktúra látky, spôsob sedenia a aj samotný spôsob používania. Pilling je prirodzená vlastnosť všetkých textilných vlákien a nejedná sa o predčasné opotrebenie alebo zníženú kvalitu látky. Prirodzený pilling nie je dôvodom na reklamáciu a na udržiavanie je vhodné použiť odžmolkovač.

Zvlnenie poťahovej látky tiež nie je dôvodom na reklamáciu.

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany dodávateľa nie je možná, môže odberateľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne nárok na zľavu.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak odberateľ požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. 

Neopodstatnený výjazd k reklamácií

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má dodávateľ právo požadovať od odberateľa poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Dodávateľ si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 23. apríl 2010

 

 

 

MDE1M